Z pasją do stylu i z zamiłowaniem
do zrównoważonej mody

Szanowna Pani/ Szanowny Panie
W związku z wejściem w życie w dniem 25.05.2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) ,SEBASTIAN SKORUPA CZARNY ŁABĘDŹ. z siedzibą w Lublinie celem zapewnienia zgodności z nowymi regulacjami przetwarzania przez naszą firmę danych osobowych jakimi ona dysponuje, poniżej przedstawiamy treść niezbędnych informacji, jakie powinna uzyskać zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, osoba której dane osobowe są przetwarzane:
Przetwarzanie danych osobowych – informacja dla Kontrahentów SEBASTIAN SKORUPA CZARNY ŁABĘDŹ.


Jakie Pani/Pana dane osobowe może przetwarzać SEBASTIAN SKORUPA CZARNY ŁABĘDŹ w związku z tym, że współpracuje Pan z naszą firmą ?


SEBASTIAN SKORUPA CZARNY ŁABĘDŹ (KASS) może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres działalności gospodarczej, adres email, nr ewidencyjny Pesel, nr identyfikacji podatkowej NIP, numer rachunku bankowego nr telefonu, wizerunek utrwalony na nagraniach z kamer przemysłowych.


Kto jest administratorem Pani /Pana danych osobowych ?


Administratorem Pani/Pana danych osobowych SEBASTIAN SKORUPA CZARNY ŁABĘDŹ , z siedzibą w LUBLINIE, 20-812 ul. JANA SOBIESKIEGO 7, NIP: 7123403101 REGON:386216382


Na jakiej podstawie SEBASTIAN SKORUPA CZARNY ŁABĘDŹ. przetwarza Pani/Pana dane osobowe ?


Firma przetwarza Pani/Pana dane osobowe z uwagi na konieczność: email ochrona.danych@kass.pl.a wykonania zawartej z Panią/Panem umowy ( może to być umowa o świadczenie usług, umowa sprzedaży towaru itp.), lub
b. wykonania przez Spółkę ciążącego na niej obowiązku prawnego m.in. z zakresu prawa podatkowego, rachunkowego ubezpieczeń społecznych itp., lub
c. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie firmy poprzez m.in. odnotowanie Pani/Pana danych w sytuacji wejścia na teren firmy jak również zarejestrowanie Pani/Pana wizerunku przez stosowany przez firmę monitoring terenu, obiektów oraz osób, lub d. podjęcia z Panią/Panem kontaktu w celu przedstawienia informacji o aktualnej ofercie Spółki a także wydarzeniach mających miejsce w działalności firmy, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu firmy lub na podstawie Pani/Pana zgody, o ile taka została udzielona, wówczas treść zgody określa zakres i cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na tej podstawie.
art. 6 ust. 1 lit. a, b, c lub f, jak również art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1)


Na jakiej SEBASTIAN SKORUPA CZARNY ŁABĘDŹ przetwarza Pani/Pana dane osobowe ?


Tak, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, ale tylko i wyłącznie tym którym SEBASTIAN SKORUPA CZARNY ŁABĘDŹ (KASS) powierzy ich przetwarzanie na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w ściśle określonym celu w związku ze zleceniem usługi z zakresu ochrony osób i mienia;
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom Grupy KASS, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych bądź z uwagi na uzasadniony interes w przekazaniu danych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych.
Przez jaki okres czasu firma będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe ?
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres, w którym będą realizowane łączące nas umowy lub współpraca, jak również po zakończeniu umowy/współpracy przez czas jaki wymagają tego lub umożliwiają to przepisy prawa, w tym podatkowego, rachunkowego, w określonych sytuacjach ubezpieczeń społecznych, jak również przez okres, w którym może powstać konieczność realizacji ewentualnych roszczeń, zabezpieczenia praw itp.
W przypadku, w którym udzieliła Pani/Pan zgody przetwarzanie danych osobowych odbywa się nie dłużej niż do czasu odwołania tej zgody.
W każdym przypadku podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale brak podania danych osobowych uniemożliwi wykonanie celu z powodu którego dane te są przez Panią/ Pana udostępniane.
Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych lub sprzeciw może uniemożliwić zawarcie i wykonanie umowy, wystawienie faktury VAT, wstęp Pani/Panu na teren KASS, wywiązanie się przez SEBASTIAN SKORUPA CZARNY ŁABĘDŹ. z przewidzianych prawem obowiązków w tym z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości itp.


Jaka uprawnienia przysługują Pani /Panu wobec administratora Pni/Pana danych osobowych czyli wobec SEBASTIAN SKORUPA CZARNY ŁABĘDŹ?


Posiada Pani/Pan prawo do żądania od firmy dostępu do danych dotyczących Pani/Pana, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.
Realizacja powyższych uprawnień następować może w zakresie i w sposób przewidziany przepisami prawa.


Czy posiada Pani/Pan prawo do wniesienia określonego środka zaskarżenia do organów , a jeżeli tak to do jakich i w jakiej sytuacji ?


Tak, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez firme niezgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

  
Czy Pani/Pana dane osobowe będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu ? 


Nie, Pani/Pana dane osobowe nie będą  podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu  w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.